Официални правила за провеждане на кампанията
POMBÄR- NCP

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на промоцията (отбелязвани като „Официални правила“, „Правилата“, „Общи условия“).

Раздел I

Общи разпоредби

1. Кампанията „POMBÄR- NCP”, наречена „Играта“, се организира от Интерснак България EOOД с ЕИК 130577464, с търговски адрес: София, бул. Ситняково 48, Сердика Център, офис част, ет.6. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила” или „Правила“). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.game.pombar.bg

2. Период на Играта: 23.8.2021-7.10.2021

2.1. Организаторът си запазва правото да променя периода на Играта, ако сметне, че това е необходимо.

3. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта е отворена за участие за всички пълнолетни лица, навършили 18 години. В Играта нямат право да участват служителите на "Интерснак България ЕООД, „Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД, членове на техните семейства, както и всички взели участие в организацията на кампанията и провеждането й .

4. Участвайки в Играта, участниците приемат тези Официални правила и се ангажират да спазват техните разпоредби. В случай, че участник не е съгласен или не приема изменение на Общите правила, участникът следва да преустанови участието си в Играта.

5. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Общи условия на Играта, като промените влизат в сила след публикуване на www.game.pombar.bg.

6. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукт POM-BÄR.
Раздел II

Механизъм на Играта

1. Играта обхваща периода - 23.08 - 07.10.2021г-като през този период участниците могат да се регистрират за участие в Играта и да качват снимки на опаковка на PomBar от продукт, участващ в промоцията и съгласно настоящите Общи условия да участват за спечелване на награди.

2. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки:

 

2.1. Да закупи продукт PomBar, обозначен с промоционалния стикер:
POM-BÄR-оригинал
POM-BÄR- сирене
POM-BÄR сметана и лук
POM-BÄR-кетчуп
POM-BÄR- Pufuleti сол
POM-BÄR- Pufuleti сирене

POM-BÄR Оригинал

2.2. Да влезе на интернет страницата на Организатора www.game.pombar.bg и да се регистрира. За регистрацията е необходимо предоставяне на следните данни: Име, Фамилия и имейл адрес.

2.3. Да качи на сайта на промоцията www.game.pombar.bg снимка на опаковката на продукта, направена на интересно място, избрано от участника.

С качването на снимка участникът декларира, че притежава всички авторски и сродни на авторското права върху снимката и изображението, включително правото да ги ползва, качва, публикува и споделя в интернет.

С качването и публикуването на снимката участникът декларира, че е получил съгласието на всички изобразени лица (ако има такива) да бъдат снимани и снимката да бъде използвана за целите на Играта.

С качването и публикуване на снимката участникът предоставя разрешение на Организатора да използва снимката по негово усмотрение за периода на Играта във връзка или по повод Играта без заплащане на възнаграждение.

Участникът се съгласява, че снимката, с която участникът участва в Играта следва да НЕ съдържа послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което:

-включва участие на лица ненавършили 18 години.

- е порнографско, неморално, нецензурно, вулгарно или съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;

-съдържа и/или да се отнася до имена на марки и/или лога освен такива на „ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;

- вреди на марките и/или имиджа на ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ ЕООД и/или продуктите, предлагани от ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ ЕООД.

- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

- проповядва агресивна или недемократична идеология;

- рекламира/изобразява/ призовава към употребата на наркотици, тютюнопушене и/или оръжия или изобразява/призовава към омраза и/или насилие към хора и/или животни.

- изобразява/призовава към консумация на алкохол;

- рекламира/изразява политически идеи и/или съобщения;

- препраща към неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети и/или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

- насърчава към омраза, война и/или нетърпимост към човечеството или животните;

- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

- нарушава действащите закони в страната и/или накърнява добрите нрави и/или настоящите Правила;

Снимки, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска и/или съответно да премахва всички снимки, които противоречат на настоящите правила и решението на Организатора в тази връзка не подлежи на оспорване.

Участникът единствен носи отговорност пред трети лица в случаите, в които с използването на снимката в Играта (при или по повод Играта) наруши права на трети лица и/или причини вреди на трети лица.

Организаторът не носи отговорност в случай на претенции на трети лица за нарушени права и/или за причинени вреди от използването снимки в Играта (при или по повод Играта).

3. Механизъм за спечелване на награда

Участникът качва снимка, отговаряща на изискванията по-горе и я публикува. След това има опция да я сподели. 3-мата участници събрали най-много харесвания на своите снимки в сайта, ще спечелят следните награди:
1-во място: екшън камера
2-ро място- аудио слушалки
3-то място- преносима тонколона

Организаторът назначава комисия в състав от трима членове, която да установи кои са тримата участници в Играта, които са събрали най-много харесвания на своя снимка, след което комисията да класира тези участници на 1-во, 2-ро и 3-то място според броя събрани харесвания, като започне от този участник, събрал най-много харесвания и продължи в низходящ ред според броя харесвания. За изпълнение на горните действия Комисията съставя протокол. След като печелившите участниците бъдат класирани, техните снимки ще бъдат публикувани в секция печеливши на сайта. Всеки един от тях ще получи уведомителен имейл, за това че е спечелил награда.


Раздел III

Награден фонд - три награди

1. Наградите, предвидени за спечелване от първите трима класирани участници в Играта, са:

1-во място: екшън камера
2-ро място- аудио слушалки
3-то място- преносима тонколона

2. Период на установяване и класиране на участниците за спечелване на награди: 8.10.2021

3. Изображенията на наградите на рекламните материали и на сайта на промоцията са са с илюстративна цел и действителните награди може да се различават от изобразените такива.

4. Тримата класирани печеливши участници ще бъдат обявявани на сайта www.game.pombar.bg в раздел ''Печеливши''’


Раздел IV

Общи разпоредби

1. Условия за ползване и политика за конфиденциалност

1.1. С влизането си на Интернет страницата на Играта www.game.pombar.bg и регистрирането за участие в Играта, потребителят декларира, че е прочел, разбрал и е съгласен с настоящите Общи условия (Официални правила), които се задължава да спазва.

1.2. Страницата www.game.pombar.bg се администрира от “Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081 и е създадена с цел организиране на потребителска промоция. “Интерснак България" ЕООД и “Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД си запазват правото да променят съдържанието на страницата (уеб сайта) и настоящите условия без предизвестие.

2. Събиране на лични данни

2.1. Администратор на личните данни, предоставени от участниците за участие в Кампанията „POM-BÄR- NCP, наречена „Играта“, е Организаторът "Интерснак България" с ЕИК 130577464, с търговски адрес: София, бул. Ситняково 48, Сердика Център, офис част, ет.6

2.2. Доброволното предоставяне на лични данни (име, презиме, фамилия, валиден имейл адрес, адрес за доставка на награда, телефон за връзка) от страна на участниците за целите на Промоцията и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта www.game.pombar.bg, e необходимо условие за участие в Кампанията (Играта). Участието в Кампанията предполага, че участниците познават и са съгласни с настоящите Официални правила. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел идентифициране на печелившите, доставка на наградите и изпълнение на законовите задължения на Организатора съгласно българското данъчно право, чл.73 от Закона за данъците върху физическите лица. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени след изтичане на посочените срокове.

2.2.1. Личните данни, адрес за доставка, телефон, имейл ще бъдат съхранявани в рамките на 3 месеца от приключване на промоцията, освен ако закон или друг нормативен акт не налага съхраняването данни за спечелилите участници за по-дълъг период.

2.3. Организаторът и администраторът на промоцията са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

2.4. Личните данни на регистрираните участници ще бъдат предоставени на Национална агенция по приходите, на “Силвър Лайнинг Комюникейшънс” ЕООД за целите на администриране на Играта и на куриерска фирма за доставка на наградата.

2.5. Организаторът се задължава да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛДи с Регламент 2016/679, който регулира защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива („Регламентът“). Организаторът се ангажира да не разкрива личните данни или друга информация от конфиденциален характер за участниците на трети лица, които не са обвързани с Промоцията, с изключение на законово предвидените случаи.

2.6. Права на участниците по силата на Регламента и ЗЗЛД:

(а) Достъп до личните данни, които се отнасят до тях, след писмено заявление до Организатора.

(б) Правото да оттеглят съгласието си по всяко време.

(в) Право на възражение срещу обработването на личните им данни от Организатора, в случай че има законово основание. Основателните възражения се удовлетворяват.

(г) Организаторът да коригира или заличи личните им данни, чието обработване не е в съответствие със ЗЗЛД или Регламента.

(д) Да поискат от Организатора да уведоми всички трети лица, пред които са били разкрити личните им данни, за всяко коригиране и заличаване освен в случаите, когато това е невъзможно.

(е) Право да поискат от Организатора изтриването на свързаните с тях лични данни (Право да бъдат забравени).

(ж) Право на жалба до надзорен орган.

2.7. Участниците, които искат да упражнят правата си по т. 2.6, трябва да изпратят, лично или чрез упълномощено лице, писмено заявление на имейл адрес promo@thedots-agency.com, което съдържа името на участника, телефон за връзка, име на промоцията във връзка, с която са били събрани личните данни, имейл, с който потребителят се е регистрирал в промоцията за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.

2.8. Приемайки Официалните правила на "Интерснак България" ЕООД всеки участник

ДЕКЛАРИРА, ЧЕ :

(а) Запознат/а/ с целите на обработване на личните му данни;

(б) Доброволно прeдоставя личните си данни;

(в) Дава своето доброволно информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора "Интерснак България" ЕООД за целите, посочени в тези Официални правила;

(г) Информиран/а/ е, че по реда на т. 2.6. във всеки един момент може да оттегли съгласието си за обработването на личните му данни.


2.9. Употреба на бисквитки (cookies)

Когато посещавате страницата на Промоцията www.game.pombar.bg, Организаторът събира обобщена информация за посещението чрез малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Организатора да предоставя персонализирана информация, свързана с промоцията (например ремаркетинг реклама). При този процес не можете да бъдете идентифицирани като личност.

Повечето интернет браузъри позволяват контрол на употребата на бисквитки. Въпреки това, някои бисквитки са запазени при отварянето на сайта без ние да сме имали възможност да поискаме съгласие. За запаметяването на другите бисквитки ще бъде необходимо Вашето съгласие.

2.9.1. Сайтът използва следните бисквитки:

- Сесийни бисквитки;

- Бисквитка за натискане на бутон сподели;

- Бисквитка за уеб трафик;

- Бисквитка за защита на личните данни.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

2.9.1.1. Организаторът не носи отговорност, ако интернет браузърът, който използвате, не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им е възможно да се наруши функционирането на сайта.

2.9.2. Сайтът използва Google Analytics – уеб базирана услуга предоставена от Google Inc. Google Analytics използва бисквитки, които се запаметяват на компютъра, от който се ползва сайта. Бисквитките се използват за изготвяне на обобщени доклади и анализ на активността при посещение на сайта.

2.9.3. Информацията, която бисквитката генерира за Вашата активност на сайта (включително и Вашия IP адрес), се прехвърля и запазва на Google сървър в САЩ. Google предоставя данните или възлага обработването им на трети лица само ако това е подходящо и доколкото действащото право не забранява това.

2.9.4. Google не обвързва Вашия IP адрес с други данни, които обработва. Анонимността на Вашия IP адрес на сайта се постига чрез кодиране в рамките на държавите членки на Европейския съюз и държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. По изключение пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на Google сървъра в САЩ и съкратен там.

2.11. Приставки/Plugins

Сайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни компоненти, прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър, при съгласие с техните условия и регистрация. Ние използваме следните Приставки:

2.11.1. Facebook

Достъпът до Facebook предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на този сайт. Организаторът не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Facebook, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Тази приставка се разпознава по логата на Facebook (бяло „f” на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или се отличава с „Facebook Social Plugin“. Списъкът и видовете Facebook Social Plugins може да видите тук: https://developers.facebook.com/products/social-plugins/.

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Facebook приставка, Вашият интернет браузър се свързва директно със сървърите на Facebook и съдържанието на приставката ще бъде прехвърлено директно от Facebook към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Facebook приставки, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Facebook.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, напр. натиснете бутона „Сподели“, тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook.

Моля, запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата на обработката им на: https://www.facebook.com/policies. Ако не желаете Facebook да отразява посещението на сайта на Вашия Facebook профил, е необходимо да се отпишете от Facebook преди да посетите сайта.

Всеки участник има право да подаде оплакване относно обработването на личните му данни от Организатора до КЗЛД на имейл адрес: kzld@cpdp.bg

Раздел V

Получаване на наградите

1. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица или заменяни за тяхната парична равностойност или за други продукти.

2. Организаторът запазва правото си за промяна на периода на доставка при възникване на непредвидени обстоятелства.

3. Участниците, спечелили една от наградите, следва да върнат отговор на уведомителния имейл със снимката на опаковката, с която са участвали в Играта, след което участниците ще бъдат запознати по имейл с информацията относно получаването на наградата, която са спечелили.

3.1 Участниците, които спечелят награда, следва да предоставят двете си имена, телефон за връзка, имейл адрес и адрес за доставка.

4. Печелившите участници, получават наградите си по куриер в срок до 30 работни дни от края на промоцията на посочения от тях пощенски адрес на територията на Република България. Разходите за куриерски услуги са за сметка на Организатора.

5. Организаторът може да изисква предоставянето и на други доказателства за удостоверяване самоличността на спечелилите участници по своя преценка.

5.1. При непредоставяне на данните в този срок, участникът губи правото на наградата. Ако участникът не бъде открит на адреса в предварително уговореното време между него и куриера, то наградата се връща в офис на куриерската фирма. Наградата ще бъде достъпна в офис на куриерите в рамките на два дни след първото посещение на адреса. Ако печелившият не отиде да вземе наградата си в рамките на тези два дни, то той губи правото си да я получи. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес, както и в случай че участникът не отговаря на някое от Условията в Промоцията.

5.2. В случай че участникът не потърси наградата си в съответната куриерска служба в посочения срок, счита се, че участникът се отказва от правото си да получи наградата.

6. Наградите от Промоцията не могат да бъдат заменени от Организатора за паричната им равностойност. Наградите могат да се получат само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или неверен, непълен или неточен имейл, или неточен адрес за доставка на награди. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

7. Процедура по обжалване и рекламации всеки участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата промоция, считано от датата на откриването й (16.08.2021 г.) до 14 /четиринадесет/ календарни дни от деня на обявяването на печелившите на сайта на Играта. Срокът се счита спазен, ако датата на изпратения имейл на promo@thedots-agency.com сочи не по-късно от последния ден от срока. Жалбите, изпратени след изтичането на крайния срок, ще бъдат оставени без разглеждане. Жалбите се подават в писмена форма до имейл адрес promo@thedots-agency.com на Организатора с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето на жалбоподателя, точен адрес на участника, името на промоцията, в която е участвал, имейла, с който е участвал, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис. Жалбата трябва да се подаде от участника или неговия законен представител при малолетен/непълнолетен участник. Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага правилата на настоящата промоция. Участникът се уведомява за решението на Организатора с имейл, изпратен на имейл адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.

Раздел VI

Други

1.Включвайки се в Играта, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, имейл или други) за цели, свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време, заявявайки това на имейл promo@thedots-agency.com.

2. Всички участници са длъжни да спазват настоящите Общите условия на Играта, които ще бъдат достъпни на сайта www.game.pombar.bg за целия й период.

3. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта www.game.pombar.bg .

4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на сайта www.game.pombar.bg , в случай на материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължат компенсации на участниците.

5. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

6 Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

7. Участниците поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително разходи за достъп до Интернет). Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.

8.. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставените награди.

9. .Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.

10. Участници, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

11. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в Играта се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

12. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили с цел повече участия в Играта и нарушаване на механизма й, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на получаване на наградата.